Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Har ikke lenger tillit til universitets- og høgskolemiljøet
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

De to lærerne beholder jobbene, og kan i likhet med resten av lærerstanden i Sandefjord selv velge om de vil sette kryss i halvårsvurderingene. Nå skal nytt system jobbes ut for evaluering, men her ønsker ikke kommunens politikerflertall innblanding fra fagmiljøet ved universitet og høyskoler. Foto: Svein André Svendsen

Har ikke lenger tillit til universitets- og høgskolemiljøet

Lærerne som nektet kryssvurdering beholder jobbene, og kryssingen blir frivillig. Men når ny evalueringsform utarbeides, har ikke Sandefjords blå politikere tillit til fagmiljøet ved høgskoler og universiteter - de mener de har vært for partiske.

Marianne Henriksen
Marianne Henriksen

13.02.2014 kl. 11:00

Administrasjonsutvalget i Sandefjord var enstemmig i sin avgjørelse og anser personalsaken som avsluttet i forhold til de to lærerne som fryktet jobbene sine.

Rådmannens innstilling om å gi lærerne skriftlig advarsel ble ikke tatt til følge, ved et møte mandag 3. februar.

12. februar stemte Skole- og barnehageutvalget for å droppe kryssvurderingen, eller gjøre det frivillig å krysse av for elevens måloppnåelse.

Vedtaket innebærer at inntil en ny halvårsvurdering er utarbeidet, kan den nåværende formen benyttes - men da gjerne uten kryss.

Ikke tillit til høgskolemiljøet

I den videre prosessen med å finne fram til en ny form på halvårsvurderingen, en arbeidsgruppe vil ha både skoleledere og lærere  representert, og i rådmannens betraktninger blir det også vurdert ekstern ekspertise. Arbeiderpartiet foreslo ifølge sb.no å la fagpersoner fra et høgskole- eller universitetsmiljø vurdere den nye løsningen man kommer fram til før den trer i kraft. Det ville ikke Høyres medlemmer.

– Det er i utgangspunktet en veldig god idé, men utdannings- og høyskolemiljøet har uttalt seg på en måte som er svært partisk i saken. De har også brukt sterke personangrep, først gikk de ut mot skolesjefen, så gikk de ut mot rektorene, og så har de hatt en runde med våre politikere. Det gjør at det er veldig vanskelig å ha tillit til at de kan vurdere noe som helst objektivt, sa Bente Foshaug (H) ifølge Sandefjords Blad.

Arbeiderpartiet hadde fremmet forslaget etter tilbakemeldinger fra fagmiljøet. Både lærere og Utdanningsforbundet ønsker en ekstern evaluering av den nye halvårsvurderingen.

Utvalgsleder Anne Gro Olafsen (H) mente det var viktig å gi tillit til dem som skal gå inn i evalueringsprosessen og gjøre et arbeid.

– De må arbeide i ro og legge fram et innstillingsforslag til utvalget. Etter det kan det legges fram forslag om ekstern evaluering, sa hun.

LES OGSÅ: Et alvorlig demokratisk problem

«Bred evalueringsprosess»

Dette står i rådmannens merknader:

«Etter rådmannens syn er det elevenes læringsutvikling som skal stå sentralt for den utvikling og de endringene som gjennomføres i skolen. Samtidig må det tas tilbørlig høyde for den kompleksiteten som råder i en lærende organisasjon, og de mange ulike pedagogiske og metodiske tilnærmingene som kan velges for å løse sammensatte utfordringer.

Rådmannen er enig i at halvårsvurdering ikke bør videreføres i sin nåværende form. Vedtak om dette bør ikke avvente en evalueringsprosess, men baseres på de erfaringer som allerede er fremkommet. Intensjonen med innføringen av dagens system synes ikke å ha blitt oppnådd slik som forutsatt.(....) Videre vil det være avgjørende for å lykkes at det er god kommunikasjon om så vel prosess som faglige spørsmål mellom ledelse, tillitsvalgte og medarbeidere.

Den foreslåtte prosessen legger til rette for at man gjennom en åpen dialog og bred meningsutveksling kan komme frem til konstruktive forslag om en ny halvårsvurdering. Denne skal både svare opp de nasjonale lovkravene, og gi merverdi for skolens mange interessenter. Skole- og barnehageutvalget bør ha grunn til å forvente at prosessen gir bred oppslutning om den løsningen som til slutt velges.»