Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Mener kunnskapsmangel ga uro
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Mener kunnskapsmangel ga uro

– Denne saken har vist at det ikke er nok kunnskap hos journalister og politikere, sier Svein Flåtten (H), som er første nestleder for Næringskomiteen på Stortinget.

Marianne Henriksen - 14.08.2012 kl. 09:33

Vestfolds representant på tinget har fulgt mediedekningen vestfoldavisene har gitt oppsigelsen av flyplassjef Alf-Reidar Fjeld, etter at Fjeld måtte gå på dagen som leder for Sandefjord Lufthavn AS.

Sist uke ble et forslag om å ha et lukket eiermøte der både styret og Fjeld skulle få informere om sin side av saken nedstemt i fylkesutvalget.

Sandefjord Lufthavn engasjerer bredt, som en godt drevet flyplass innbyggerne i Vestfold eier en del av gjennom Vestfold Fylkeskommune, Stokke og Sandefjord kommuners eierskap.

LES MER: Velger rettens vei

Glem innsyn

– Jeg har stor forståelse for at det er et flott selskap, men det forhindrer ikke at det må drives etter de formelle prinsippene

Han mener dette vitner om et styre som er sikre og samstemte i sine avgjørelser. Både de ansatte ved flyplassen som er representert i styret og de øvrige styremedlemmene har signalisert at avgjørelsen har vært riktig gjennom å være samstemte og la styrelederen føre ordet.

– Til syvende og sist blir det generalforsamlingen som må bedømme om de har tillit til at styret gjorde en riktig vurdering, sier Flåtten.

Stortingspolitikeren på vestfoldbenken er likevel ikke ukritisk til styrets sammensetning. Han peker spesielt på at aktive kommunepolitikere setter seg i en vanskelig situasjon med styrerollen.

Politikere i styret

– Bildet ville ha vært klarere uten politikere i styret, vi ville ikke fått den sammenblandingen vi ser her, sier Flåtten, og peker på reglene stortingspolitikerne er underlagt i forhold til statseide selskap som Hydro, Yara og Statoil;

Av uttalelser til media fra politikerne leser Flåtten at det er mangelfull kunnskap om selskapslovgivningen, men han retter også kritikk til tolkningen fylkets journalister har gitt sakskomplekset.

LES MER: Alf-Reidar Fjeld varsler søksmål

Kunnskapsmangel

– Å ansette og avsette administrerende direktør er styrets ansvar. Eierne kan egentlig ikke forholde seg til ham, det gjør de kun ved å forholde seg til styret sitt. Denne saken har vist at det ikke er nok kunnskap verken hos journalister eller politikere, sier Flåtten.

Han forstår at regelverket kan høres firkantet ut i en sak som angår mennesker.

– Det er mulig styret har gjort en feil, men det må generalforsamlingen avgjøre. Lovgiverne har sett at så firkantet må regelverket være, og går du på akkord med de prinsippene får du enda verre resultater, forklarer høyrepolitikeren.

alle aksjeselskap drives etter, sier Flåtten.

– Styret gjorde oppsigelsen formelt riktig, understreker stortingspolitikeren.

Flåtten mener det var dette fylkespolitikerne etter hvert begynte å skjønne da de ikke ville ha et lukket eiermøte.

Han legger til at folk flest aldri vil få lese noe styrereferat, og på den måten få innsyn i Torp-styrets vurderinger rundt oppsigelsen av flyplassjefen. Flåtten peker på et trekk ved saken så langt, som styrker styrets omdømme; det har ikke forekommet lekkasjer fra styrerommet.

– Saken rundt Sandefjord Lufthavn AS har vist komplikasjonene ved å ha politikere i styrer i det som i utgangspunktet er hel- kommersielle selskaper. I tilfellet Torp vil det være styremedlemmer som er både eiere av selskapet, grunneiere og reguleringsmyndigheter, samtidig som de skal forvalte sitt ansvar etter selskapsloven.

Dette kan i visse situasjoner bli mer enn krevende, som nå, sier Flåtten.

LES MER: Flyplass-sjefen slutter

Takler forskjellige hatter

Styreleder i Sandefjord Lufthavn, og ordfører i Sandefjord kommune. Eier, politisk leder og styreleder. Hvordan sjongler han rollene?

Bjørn Ole Gleditsch (til venstre i bildet) forstår Svein Flåtten når han sier det gjør styrearbeidet ekstra krevende, men sier det fungerer uproblematisk.

– Jeg fratrer Formannskapet i saker som handler om Sandefjord Lufthavn, mens administrasjonen ved rådmannen saksbehandler dem, sier Gelditsch om hvordan hans rolle i kommunestyret påvirkes av rollen som styreleder.

Styreleder Bjørn Ole Gleditsch og de øvrige politikerne i styret til Sandefjord Lufthavn, får noen ekstra utfordringer i sine rollebytter. Det sier Gleditsch fungerer helt uproblematisk, så lenge rollene er godt gjennomtenkt i forkant.

Bevisst på rollen

Han ser at det er ulike oppfatninger av om politikere bør sitte i styrene.

–Jeg ser ikke på det som en ulempe så lenge det gir en blandet kompetanse i forhold til behovene styret har, og så lenge man er bevisst på rollen sin. Du må gjøre et bevisst valg på det, sier styrelederen.

Han legger til at Formannskapet bestemmer om det skal velges politikere eller folk fra næringslivet til styrene. Nylig ble de politiske styremedlemmene i bredbåndselskapet til Sandefjord kommune byttet ut med folk fra næringslivet.

Synes hattene blir mange

– Vi stiller spørsmål ved mange hatter, sier venstrepolitiker Kåre Pettersen.

Han er ikke i tvil om at politikerne i styret til Sandefjord Lufthavn forstår rollene sine, men legger til at saker lett blir koblet opp mot parten du representerer.

Jeg opplever det ikke problematisk; men det er ikke vanskelig å se at man stiller seg ger, ikke en eier, men han legger til at det er en helt annen skål.

Kunne sluppet mye fokus

– Jeg opplever det ikke problematisk; men det er ikke vanskelig å se at man stiller seg mer til huggs, og man kunne sluppet denne type fokus uten flere roller. I denne saken har det også vært politikere som har brukt dette politisk, sier Gleditsch. 

– Er det politikere i et styre bør det ikke være de samme som har aksjene i selskapet. Dersom man ønsker at de skal være til stede fordi de representerer en form for kunnskap, kunne man for eksempel velge en politiker fra en annen kommune, og ikke en som sitter i formannskapet og har en ledende rolle politisk, sier Pettersen.

Pettersen ser at det lett fører til spekulasjoner.

Hans politiske mening er i utgangspunktet at kommune og fylke skal være en tilrettelegkere hadde holdt seg til rollene sine, ville de ha ventet til generalforsamlingen med en del av det som har kommet fram.

Snart generalforsamling

– Det kommer en ekstraordinær om ikke lenge, når en ny styreleder skal på plass. Ellers ga advokaten ga en grei utgreiing av rollene vi som eiere og styremedlemmer har, sier Gleditsch.

Han er ikke uten videre enig i at styret ikke har lekket, fordi han har registrert at et varamedlem og et tidligere styre- medlem har uttalt seg uten å henvise til styrelder slik styreinstruksen tilsier.

LES MER: Ga en innføring i næringslivets regler

Tvil om rett til innsyn

Gunnar Bodahl-Johansen fra Institutt for journalistikk forteller at det ikke er riktig at et aksjeselskap automatisk ikke er omfattet av Offentlighetslova, som åpner for innsyn.

– Det som er avgjørende er hvor mye innflytelse det offentlige har, sier Bodahl-Johansen.

Han sier at det ikke er så enkelt at så lenge en bedrift er organisert etter aksjeloven, gjelder reglene om at det ikke er krav til samme innsyn.

– Det er vel ingen tvil om at Sandefjord Lufthavn driver i konkurranse, men om det er en type konkurranse som omfattes av loven er jeg usikker på. Man må være i direkte konkurranse og drive på samme vilkår som private. Det holder ikke at man kun er i en konkurransesituasjon, sier Bodahl-Johansen. TEKST: CAÏSSA GJØLBERG

Når gjelder Offentlighetsloven?

Hvis det offentlige samlet (dvs. eiersandeler til kommu- ner, fylkeskommuner, departementet etc) har en eierandel (direkte eller indirekte, via andre selskaper el.)

som gir mer enn halvparten av stemmene i styret, eller rett til å oppnevne mer enn halvparten av medlemmene i øverste organ, gjelder offentleglova. Kilde: Offentlighet.no

Mer fra Næring

Klekker ut ideer
-En fantastisk reise
Opptatt av å se hele mennesket
Står stødig i netthandelens hovedstad
Mer enn salg av bolig
En hardtarbeidende optimist
Samler kreftene i næringslivet
Skal få oss til å tenke større
Heier frem medarbeiderne
Ser etter pingvinmateriale