Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Må se lenger enn Vestfold
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Samfunnsengasjerte:  Tor Olaf Lia, Einar Røsås og Ola Saltrøe møtte oss på Torp Sandefjord Lufthavn, for å understreke hvor viktig de mener den er for verdiskapingen i Vestfold. Foto: Jakob Leth.

Må se lenger enn Vestfold

– Hovedkonklusjonen må vi ta alvorlig, men er det et riktig bilde vi ser? Vi tror det mangler noen presiseringer, sier Einar Røsås.

Marianne Henriksen
Marianne Henriksen

16.05.2014 kl. 12:00

Byavisa Sandefjord møter den tidligere regiondirektør i NHO, nå pensjonist med konsulentfirma, sammen med mangeårig leder av Sandefjord Næringsforening, Ola Saltrøe, og tidligere DNB-sjef, Per Olaf Lia. De blir spøkefullt omtalt som 67-klubben, siden de alle har fortsatt å øse av sin kompetanse etter pensjonsalderen. 

Hva mener de om de pågående prosessene for næringsutvikling og verdiskaping i Vestfold? De nikker samtykkende til at rapportene som presenteres er nedslående, men er slett ikke så sikre på om  det er en helt riktig virkelighetsbeskrivelse. 

– Kan vi være sikre på at Vestfold-bedriftene er kreditert, og at ikke hovedkontorets fylke er det? Verdiskapingen kan skje her, mens den tallfestes i et annet fylke, sier Røsås.

Direkte eller indirekte?

Han forklarer at det i flere rapporter skilles mellom direkte og indirekte verdiskaping på en måte som etter hans skjønn kan gi et mangelfullt bilde.
– Det er ikke noe galt med definisjonen av indirekte verdiskaping som er benyttet, men jeg ville i tillegg ha lagt mer vekt på forholdet mellom aktivitet finansiert over offentlige budsjetter og verdiskapingen i privat næringsvirksomhet. Etter mitt skjønn gir det et litt bedre bilde på hvor økonomisk bærekraftig et samfunn er. Rapporten viser jo også at nesten 40 prosent av sysselsetningen i regionen er i en offentlig virksomhet, og dette representerer en økende utfordring, sier Røsås.

I rapporten som Vestfold fylkeskommune har som fundament for den regionale planarbeidet for verdiskaping og innovasjon, skilles det mellom indirekte og direkte verdiskaping. Indirekte defineres som de bedriftene som lever av nærområdet, mens det direkte er bedrifter som selger sine varer og tjenester ut av området. 

– Samtidig er store institusjoners bidrag til verdiskapingen, som blant annet Sykehuset i Vestfold og Vestfold fylkeskommune, holdt utenfor, legger Saltrøe til.

Må ta signalene på alvor

– Vi vil ikke polemisere med de som har foretatt et dypdykk i statistikkene, men når vi holder det opp mot det vi har sett i vårt yrkesaktive liv de siste årene, skurrer noen av tallene. Samtidig er det all grunn til å ta de trendene rapportene viser på alvor. De bekrefter en rekke viktige utfordringer både regionalt og nasjonalt. Den økonomiske verdiskapingen i Vestfold kan og bør alltid bli bedre, legger Røsås til.

– Sandefjord Lufthavn er et godt eksempel på mangfoldet innen direkte verdiskapning. I tillegg til virksomheten som utøves på flyplassen, bidrar den til at Jotun kan ha sitt hovedkontor i Sandefjord. Av andre bedrifter og virksomheter som i sin direkte verdiskapning har glede av Sandefjord Lufthavn, kan jeg nevne Agility Group, Kongsberggruppen, Future Subsea og Pilot Flyskole, sier Saltrøe.

Femte plass på eksport

– I en annen statistikk, over de største eksportfylkene i landet, ligger Vestfold fortsatt på en femteplass etter Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland. Oslo ligger lenger nede på eksportstatistikken, men skaper mest verdier per ansatt i annen statistikk, forteller Røsås.

– Men vi må ta signalene alvorlig, det er fort gjort å bli sovebyer, selv om antall innbyggere som jobber utenfor Vestfold fortsatt går ned, sier han.

Slett fylkesgrensene

– De som har arbeidssted utenfor hjemkommunen stiger fortsatt, for vi ser  på Vestfold som et integrert bo- og arbeidsmarked, skyter Lia inn.

De tre mener også at vi klart må se utover fylkets grenser, og regne inn nabofylkene som en del av næringslivet vårt. 

– Vestfoldinger pendler bl.a. til Kongsberg. Tiden er inne til å se utover skigarder – det blir tull å snakke om Vestfold, som en egen stat i staten - vi må ta med oss Grenland, Buskerud, deler av Oslo, i det hele tatt det som er Subsea Valley - hele området.

Boligstyrt utvikling

– En analyse AC Nor har fått utført, tallfester hvor store klyngene er i området vårt. Noen er mye større enn de man tenker på i hverdagen, forteller Lia, som ble overrasket over analyseresultatene som Oxford Research har kommet fram til.

– Vi har godt faglig grunnlag som viser at boligstyrt næringsutvikling styrer utviklingen i vårt område. 

– Vestfolds store fortrinn for å tiltrekke seg bedrifter og de dyktige folkene, er å utvikle attraktive boligområder som er urbane nok, nær Oslo, nær utlandet gjennom Torp, rekreasjonsmuligheter, skoler og barnehager, understreker Lia.

Røsås viser til industrihistorien, og at det er mindre vesentlig i dag hvor bedrifter velger å være i forhold til ressurser – nå er det «det gode liv» og den attraktive jobben som trekker både bedrifter og folk.

Samfunnsengasjement

De tre er i ferd med å snakke seg varme ved vårt møte, og understreker at dette er et av feltene de liker å engasjere seg i, i tillegg til oppdragene de hver for seg gjør for enkeltbedrifter. Etter et oppslag i media, ble de stilt opp mot den utslitte 62-åringen, og presset om å stå i jobb lenger. Dette mener de blir feil vinkling.

– Ved at vi engasjerer oss i samfunnsutviklingen, vil det totalt sett komme alle til gode – også 62-åringen, understreker Røsås.

– Vår positive aktivitet kan også bidra til å minske helsekøene, legger Saltrøe til.

Tre konsulenter på 67+

Einar Røsås, tidligere regiondirektør i NHO Vestfold, driver nå Einar Røsås Consult. Ola Saltrøe, driver nå Ola Saltrøe Counseling, tidligere leder av Sandefjord Næringsforening og advokat i SpareBank 1 Buskerud-Vestfold. Tor Olaf Lia, driver også konsulentvirksomhet, og er tidligere leder av DnB’s næringslivsavdeling.

Dette tilbyr de i samarbeid:
 • Etablering og gjennomføring av utviklingsprosjekter innen bransjer eller enkeltbedrifter
• Virksomhetsetablering
• Assistere bedrifter, virksomheter og offentlige beslutningsorganer i dialogprosesser om næringsutvikling, som å bidra til eventuell kartlegging, klargjøring av muligheter for samspill mellom offentlig og privat sektor
• Veilede bedrifter fram til rette instans i offentlig forvaltning
• Hjelp i forbindelse med kjøp og salg av bedrifter og virksomheter
• Finansiell rådgivning og dialog med banker og øvrige finansinstitusjoner
• Tilrettelegging av emisjoner  
• Rådgivning og oppfølging innen eiendomsrelatert virksomhet med hensyn til både finansiering, refinansiering, drift og eventuell avvikling av virksomheter
• Styreverv
• Rådgivning om kompetanseutvikling
• Veiledning i generelle arbeidsgiverspørsmål

Mer fra Næring

Klekker ut ideer
-En fantastisk reise
Opptatt av å se hele mennesket
Står stødig i netthandelens hovedstad
Mer enn salg av bolig
En hardtarbeidende optimist
Samler kreftene i næringslivet
Skal få oss til å tenke større
Heier frem medarbeiderne
Ser etter pingvinmateriale