Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
2014 – de unges år i Vestfold?
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Leserinnlegg

2014 – de unges år i Vestfold?

Flertallspartiene på fylkestinget fikk gjennom vedtak om ytterligere styrking av samferdsel og skole ved årets siste ting.

Kåre Pettersen (V), Hans Hilding Hønsvall (Krf), Frode G. Hestnes (Frp) og Karen Anne Kjendlie (H) - 29.12.2013 kl. 16:54

Posisjonen i Vestfold Fylkeskommune, Venstre. Krf, Frp og Høyre vedtok i fylkestinget 12. desember å styrke flere områder i fylkesrådmannens forslag. 

Fylkesrådmannen presenterte før politisk behandling et offensivt budsjett med vekt på samferdsel og skole, og i tråd med politiske ambisjoner og tidligere vedtak. Fylkeskommunen har en god økonomistyring, og til tross for krevende investeringsprosjekter er økonomien balansert og forsvarlig. 

I en pressemelding fra Høyre, Krf, Frp og Venstre kan vi lese:

«Posisjonen mener det er lagt opp til riktige prioriteringer i budsjett og økonomiplan og opplever at rådmannen tar ansvaret for en sunn økonomisk retning for fylkeskommunen.  Likevel ønsker posisjonen å styrke enkelte områder i budsjettet; Kollektiv, trafikksikring, skole og lærlinger. 

Vi ønsker å styrke det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet i fylket gjennom å sette av et fast beløp i fireårsperioden. Beløpet er tenkt benyttet i samarbeid med bl.a. Trygg trafikk gjennom tiltaket «Trafikksikker kommune». Vi ser at selv en mindre sum vil kunne gi viktige signaler og resultater og vi har derfor valgt å styrke dette budsjettområdet konkret.  Tiltaket er viktig knyttet til bevisstgjøring i trafikken samt forebygging av skader i et folkehelseperspektiv. 

Videre vil vi sette av penger til å finne en god løsning på de trafikale utfordringene på FV 311 på Stensarmen i Tønsberg. Dette arbeidet vil skje i samarbeid med Tønsberg kommune og grunneierne i området. 

Med økt satsing på kollektiv de siste årene, ser vi en god vekst i antall brukere med 2,7% hittil i år. Denne positive utviklingen ønsker posisjon å bygge videre på og foreslår derfor å legge inn ekstra midler til kollektiv.  For 2014 er det flere forhold som bidrar til økte kostnader. Nye krav til bussene, bl.a setebelter i busser som frakter skoelelever, strengere krav til leveransene og økt prisstigning gjør at vi avsetter midler for å oppretholde dagens nivå. 

Samtlige partier i posisjonen er opptatt av å tilby våre ungdommer utdanning av høy kvalitet, og vi opplever at vi er på god vei til å nå dette. Likevel ser vi at alt for mange av våre elever velger å bryte utdanningsløpet eller som ikke fullfører og består videregående opplæring. Vi vil derfor se på hva som kan gjøres for å redusere antallet elever som ikke fullfører videregående opplæring.  Posisjonen vil sette av midler til å starte et prosjekt med arbeidstittelen “lær av de beste”, hvor hensikten er å kunne oppsøke andre som har lykkes og deretter implementere dette i egen virksomhet. 

Lærlinger er også en viktig satsning i rådmannens forslag og posisjonen velger å styrke dette området spesielt.  Vi ønsker å styrke arbeidet med oppfølging av lærlingene gjennom å sette av ekstra penger til slik oppfølging. Videre ser vi at det er viktig at våre lærlinger er oppdaterte når de kommer ut i læreplassene. Derfor vil posisjonen sette av 3 millioner til en utstyrspott for skolene. På denne måten kan skolene få finansiering til oppdatering av utstyr til bruk i undervisningen. 

Det er også et ønske fra posisjonen om å få til samarbeid på tvers av de videregående skolene. Vi har tidligere styrket fagnettverkene for at lærere skal ha en arena for utveksling av kunnskap og erfaringer. Vi ønsker å videreføre dette arbeidet og setter av ytterligere midler til prosjekter innenfor samarbeid mellom skolene. 

Det har nettopp blitt gjennomført en omfattende Ungdomsundersøkelse i Vestfold, Ungdata, som viser at mange unge sliter med psykisk uhelse. Posisjonen vedtok allerede i fjor å bevilge midler til et treårig psyko-sosialt prosjekt på de videregående skolene. I år vedtar vi også midler slik at dette prosjektet kan fortsette i 2016 og 2017. 

Posisjonen er fornøyd med rådmannens kulturbudsjett, men i likhet med i fjor øker vi tilskuddet til Vestfoldmuseet. Denne gang med 1 million over fire år. Vi er også opptatt av å følge opp vikingsatsingen i Vestfold, og vil finne midler til oppfølging når utredningen for hovedutvalget for kultur og helse er levert.»

Kåre Pettersen (V), 

Hans Hilding Hønsvall (Krf), 

Frode G. Hestnes (Frp) 

Karen Anne Kjendlie (H)

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør