Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Krever beklagelse og rettelse
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Leserinnlegg

Krever beklagelse og rettelse

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch reagerer så kraftig på en setning i sist ukes lederkommentar, at han i et brev sendt per mail til Vestfold Blad sier han vil klage avisen inn for PFU, avhengig av hvilket svar ansvarlig redaktør Marianne Henriksen kommer med. 

Les hele brevet fra ordføreren her:

27.01.2014 kl. 09:22

Jeg henvender meg på bakgrunn av Vestfold Blads lederkommentar av 21. januar 2014 med følgende ordlyd:

«Vi forstår at ordføreren ber om godt vær, og skyver demokratiet foran seg – som han for en gangs skyld tyr til i en kommune der opposisjonen ellers må kjempe seg til taletid med lovboka i hånd.»

Jeg mener denne delen av lederkommentaren bryter med Vær Varsom-plakaten og kommer tilbake til begrunnelsen for det nedenfor.

Følgende sitater fra PFUs konkrete klagebehandling gir uttrykk for medienes egne grenser i slike tilfeller:

«Pressens Faglige Utvalg har i tidligere saker en rekke ganger uttalt at det i leder- og kommentarartikler må kunne anvendes et kraftigere språk og mer tilspissede formuleringer enn hva som er vanlig i andre sammenhenger.

PFU har utallige ganger konstatert at selv om de presseetiske normene også gjelder for kommentarsjangrene, er rammene her langt videre.

Pressens Faglige Utvalg har gjentatte ganger påpekt at det skal være stor takhøyde over debatten og at personer i offentlige stillinger må tåle sterke angrep når saken dreier seg om spørsmål i tilknytning til den offentlige rolle personen har.»

Jeg har lagt PFUs tolkning av god presseskikk og god presseetikk som her kommer til uttrykk til grunn for min vurdering av den siterte lederkommentaren.

Selv om rammene for medienes meningsytringer i form av lederkommentarer eller andre type kommentarartikler er vide, må slike kommentarer baseres på saklighet og riktig faktum. Dette er ikke tilfellet med lederkommentaren når det gjelder den siterte tekst. Kommentaren betyr at Vestfold Blad forteller leserne at ordføreren i Sandefjord er udemokratisk. Det er et meget sterkt angrep på min integritet som ordfører. Det kan tenkes situasjoner hvor et slikt angrep er berettiget og saklig, men kun når det har god dekning i et riktig faktum, og hvor det samtidig  redegjøres på en riktig måte for et slikt faktum.

Riktig faktum i dette tilfeller er at opposisjonen i bystyret har reist krav om lovlighetskontroll knyttet til en konkret sak, denne er ikke avgjort, men ligger til behandling. Utallet er derfor ikke gitt. På bakgrunn av dette, trekker Vestfold Blad slutningen at jeg som ordfører er udemokratisk i alt jeg foretar meg – jf. formuleringen "demokratiet […] som han for en gangs skyld tyr til". Slutningen har åpenbart ikke grunnlag i virkeligheten, og meningsytringen er basert på feil faktum.

Et annet viktig poeng i saklighetsvurderingen er at denne delen av lederkommentaren, særlig setningen etter tankestreken, har liten eller ingen sammenheng med lederkommentarens tema for øvrig. Denne ytringen bærer derfor tydelig preg av å være et "sleivspark" rettet mot meg som ordfører personlig.

Når faktum er feil, kommentardelen er helt løsrevet fra kommentarens øvrige innhold og tema og formuleringen isolert sett er klart integritetskrenkende, innebærer lederkommentaren et brudd på Vær Varsom-plakaten.

Jeg mener særlig den bryter med punktene 4.1, 4.13 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten. Når det gjelder punkt 4.13 gjelder dette særlig dersom Vestfold Blad heller ikke etter denne henvendelsen retter opp dette.

Lederartikkelen er et brudd på Vær Varsom-plakatens  punkt 4.1 fordi den er usaklig i sitt innhold og et utilbørlig og krenkende personangrep mot meg som ordfører og trekker min integritet som ordfører i tvil uten dekning i faktum og på et uakseptabelt vis.

Punkt 4.14 er etter min mening brutt fordi jeg ikke har fått anledning til samtidig imøtegåelse.

Videre må Vær Varsom-plakaten punkt 4.13 føre til at avisen straks retter faktum slik beskrevet under punkt 1) nedenfor.

Jeg ber om at Vestfold Blad straks:

1)  inntar en klar og tydelig rettelse av faktum – opposisjonen i Sandefjord bystyre gis taletid som fullt ut ivaretar de demokratiske prosesser i kommunen.

2)  Inntar en beklagelse av denne feilaktige beskrivelsen av faktum, samt en klar og tydelig beklagelse av det usaklige personangrepet på meg som ordfører. 

Jeg forbereder også en klage til PFU, men avventer Vestfold Blads håndtering av og svar på denne henvendelsen før klagen sendes. 

 

Med vennlig hilsen

Bjørn Ole Gleditsch

ordfører

Du kan lese svaret fra Vestfold Blad her.

Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør